VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky platí pro nákup v E-shopu VK Dukla Liberec. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň závazné pro obě strany.

Objednání zboží
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Ochrana osobních údajů
Provedením registrace potřebné pro objednávku (elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v objednávce uvedených pro obchodní a marketingové účely naší firmy. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu slouží pouze pro naši potřebu (např. vystavení prodejních dokladů, pro zasílání akcí atd.) a nebudou předány, ani prodány třetí straně. Na Vaši žádost údaje vymažeme z databáze našich zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

Vrácení zboží
Objednáváte-li jako soukromá osoba, máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury (objednávky), data nákupu a dalších údajů. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku. Peníze za zboží vám budou vráceny (po odečtení nákladů na poštovné) po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů.

Dodací podmínky
Dodání objednávky je dle dostupnosti jednotlivých produktů, nejdéle však do 15ti pracovních dnů.

Osobní vyzvednutí - nutná předchozí dohoda (mailem) termínu vyzvednutí.

Nevyzvednuté zásilky (ČR):
Každá objednávka je závazná ( Občanská zákoník § 544 - 545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů (poštovné, balné) na odeslání zboží ve výši 150,- Kč.  Tato částka nebude požadována v případě dohody o opětovném zaslání balíku (pouze po předchozí platbě bankovním převodem).

Platební podmínky
Hotově při osobním vyzvednutí. Na dobírku.

Reklamace
V případě poškození zásilky je nutné tuto zásilku reklamovat ihned na České poště. Bez této reklamace nemůže být reklamace uznána.

Všeobecné ustanovení
Daňový doklad je zasílán v zásilce přímo se zbožím. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto E-shopu.

Záruční podmínky
Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.  

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
* vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
* porušením nebo poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
* používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí
* špatným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
* provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení prodávajícího

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním.

Kupující je povinen:
  * zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího
* jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady.
* oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit
* v případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno
* vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny